ŻYWE SŁOWO
19-12-2014Krótkie Refleksje

„Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12).

Helen Keller wychowała się w świecie całkowicie dla niej niedostęp­nym, gdyż była zupełnie niewidoma oraz niesłysząca. Wskutek tego była „dzikim dzieckiem”, zupełnie niedającym się kontrolować, pełnym gwałtownych namiętności.

Pewnego dnia, kiedy Helen bawiła się nową lalką, jej cierpliwa na­uczycielka, Annę Sullivan, położyła zabawkę na jej kolanach i wodząc pal­cem po wewnętrznej stronie jej dłoni, zaczęła wielokrotnie wypisywać li­tery d-o-l-l (lalka). Jednak Helen nie zrozumiała, o co chodzi. Kiedy na­uczycielka starała się pomóc jej skojarzyć przedmiot leżący na jej kolanach ze znakami na jej dłoni, dziewczynka wpadła w gniew. Rzuciła lalką o pod­łogę, rozbijając ją w kawałki.

Potem panna Sullivan zabrała niesforną dziewczynkę do studni. Ktoś właśnie pompował wodę. Jedną dłoń Helen nauczycielka podstawiła pod strumień wody, a na drugiej zaczęła kreślić litery w-a-t-e-r (woda). Nagle dziewczynka doznała olśnienia. Potem wspominała: „Objawiona mi zosta­ła tajemnica mowy. Wiedziałam już, że »w-a-t-e-r« to coś cudownie chłod­nego, spływającego po mojej ręce. To żywe słowo obudziło moją duszę, dało jej światło, nadzieję, radość i wolność!”.

Dusza tego dzikiego dziecka, zamknięta w ciemnym i niemym świę­cie, została wyzwolona przez odkrycie żywego słowa. Boże żywe Słowo, Biblia, oświeca ciemność naszych umysłów i wyzwala nas. Możesz doświadczyć cudownej wolności, jaką daje żywe Słowo. Przeczytaj kilka wersetów i odpowiedz sobie na następujące pytania, odnosząc je do przeczytanego fragmentu: Co Bóg mówi do mnie przez ten fragment Pisma Świętego? Czego ten fragment uczy mnie o charakterze Boga? Czy jest w tym frag­mencie coś, co może odnosić się do mojego duchowego życia?

Psalmy są znakomitym materiałem do rozpoczęcia takich rozmyślań. Przeczytaj jeden psalm lub jego część. Pozwól, by Duch Święty działał na twój umysł. Odczekaj chwilę i odpowiedz Bogu w modlitwie, omawia­jąc to, o czym On mówi do ciebie przez Pismo Święte. Twoja modlitwa może mieć formę uwielbienia, dziękczynienia, prośby, błagania, wyzna­nia, skruchy czy wstawiennictwa. Pozwalając, by żywe Słowo kształtowało twoje myśli, doznasz wyzwolenia i poznasz Boga w bliski, osobisty sposób. Pozwól dzisiaj, by żywe Słowo naprawdę cię wyzwoliło.

Mark Finley

0