Ktoś policzył, że Pismo Święte zawiera 2103 wersety, w których Bóg wy- raża swoją szczególną troskę o ubogich i uciskanych. W porównaniu z inny- mi aspektami wiary, doktryny i chrześcijańskiego życia w ogólności, znacze- nie odniesień dotyczących pomagania potrzebującym jest ogromne. Tak więc musimy bardzo poważnie podchodzić do niesienia ulgi w cierpieniu ludziom znajdującym się wokoło nas. Jednak nie zdejmuje to z nas obowiązku głosze- nia ewangelii. Przeciwnie, pomaganie potrzebującym jest bowiem skutecznym sposobem pozyskiwania uczniów dla Jezusa.
Oczywiście dobrą rzeczą jest pomaganie ludziom dla samego pomagania. Powinniśmy wypełniać prawo (zob. Mi 6,8) po prostu dlatego, że jest to właściwe i dobre. Ale jeszcze lepiej jest, wypełniając prawo i pomagając ludziom w ich palących doczesnych potrzebach, jednocześnie objaśniać im powód na- dziei naszej (zob. 1 P 3,15) — obietnicę życia wiecznego w Chrystusie.
Jezus uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, leczył trędowa- tych, a nawet wskrzeszał zmarłych. Ale wszyscy ci ludzie, którym pomagał, wkrótce i tak mieli umrzeć. Tak więc na dłuższą metę, bez względu na to, ja- kie dobro czynił dla ludzi w odpowiedzi na ich potrzeby, robił jeszcze coś wię- cej. Owszem, służył cierpiącym, ale także wzywał ich:
— Pójdź za Mną.
Dlatego i my powinniśmy pomagać cierpiącym, a potem wzywać ich, by poszli za Jezusem.
Lekcja1 • Bóg stworzył…
Lekcja 2 • Plan na rzecz lepszego świata
Lekcja 3 • Dzień wolności
Lekcja 4 • Miłosierdzie i sprawiedliwość w Księdze Psalmów i Księdze Przysłów
Lekcja 5 • Wezwania kierowane przez proroków
Lekcja 6 • Czczenie Stwórcy
Lekcja 7 • Jezus i ludzie potrzebujący pomocy
Lekcja 8 • Ci najmniejsi
Lekcja 9 • Pomaganie potrzebującym w nowotestamentowym Kościele
Lekcja10 • Życie ewangelią
Lekcja 11 • Życie adwentową nadzieją
Lekcja12 • Umiłowanie miłosierdzia
Lekcja 13 • Społeczność sług
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android