KONTROWERSYJNA KSIĘGA
03-05-2019Obiecująca Przyszłość
Ta księga, Biblia, zawsze wywoływała wiele emocji, stwarzała wiele problemów. Ludzie byli więzieni za jej czytanie i paleni za jej tłumaczenie. Bywała zakazywana i palona w krajach, w których bano się jej wpływu.
Przez siedemdziesiąt lat istnienia Związku Radzieckiego istniała potajemna sieć kolporterów, którzy przemycali Pismo Święte za żelazną kurtynę. Złapani, często znikali bez śladu. Wtedy ich przerwaną pracę kontynuowali inni mężczyźni i inne kobiety. Po upadku komunistycznego imperium okazało się, że ta Boża księga podtrzymywała wiarę wśród milionów chrześcijan, mimo siedemdziesięciu lat ateistycznej propagandy prowadzonej przez media i szkoły.
W Polsce pierwsza ewangelicka Biblia, przetłumaczona na nasz ojczysty język, była odkupywana przez syna wydawcy, który zmienił wyznanie, i palona na stosie.
W Anglii szczątki pierwszego człowieka, który przetłumaczył Biblię na język angielski, zostały wykopane i spalone. Następny śmiałek, który próbował ją przetłumaczyć, musiał uciekać z kraju. W Niemczech, gdzie próbował kontynuować swoje zadanie, był śledzony przez agentów trzech różnych krajów, a gdy był bliski ukończenia swojej pracy, przedstawiciele władzy zniszczyli maszyny drukarskie i wtargnęli do domu, usiłując go porwać. Uciekł łodzią, płynąc p o Renie pod osłoną nocy. Jednak kilka lat później w Niderlandach został uduszony i spalony.
Biblia była wyśmiewana. Wyszukiwano i niszczono ją jak żadną inną księgę. Krytycy podważali jej wiarygodność, kwestionowali istnienie osób i narodów w niej wymienionych, a ich czyny były wyśmiewane jako nieetyczne, niezgodne z rzeczywistością. Jednak w obliczu rzetelnych badań naukowych i odkryć archeologicznych jej stwierdzenia okazały się prawdziwe. Z upływem czasu krytycy musieli się wycofać i przyznać, że Pismo Święte miało rację, a nie oni.
Biblia nie tylko użyteczna, ale i niezbędna. Świat można karykaturalnie przedstawić jako jeden potężny supermarket. W tym wielkim supermarkecie każdy jest klientem pojawiającym się tam w dniu swoich urodzin z własnym wózkiem, starając się wrzucić do niego więcej, niż mają inni. To jest metafora materializmu.
Materializm nie dostarcza jednak żadnego pożywienia dla duszy człowieka. Przyczynia się do utraty tożsamości i celu, powodując także zagubienie, samotność i dezintegrację.
Gdy człowiek koncentruje się na dobrach materialnych i kieruje się teorią ewolucji, wówczas ubożeje jego życie duchowe. Pismo Święte jest odpowiedzią na taki stan duszy i oferuje człowiekowi wyższy cel, ukazując, iż jest on odbiciem Boga i różni się od zwierzęcia.
Biblia poucza człowieka w następujących sprawach: Pochodzenie. Człowiek został stworzony na wyobrażenie wszechmocnego i wszechwiedzącego Boga, miłującego wszystkich Stwórcę.
Cel. Biblia przedstawia człowieka jako istotę posiadającą cel. Bóg, który uczynił człowieka na swoje podobieństwo, kocha go jako Odwieczny Ojciec. Życie to nie tylko pokonanie dystansu między narodzinami a śmiercią. Życie jest czymś więcej niż zbiorem zdarzeń. Jest czymś więcej niż krótkim koszmarem w wieczności. Powierzając swoje życie Panu, możemy odzyskać poczucie własnej wartości i celu. Musimy tylko Jemu zaufać. Gdy Bóg przyszedł na tę ziemię jako Syn Człowieczy, ogłosił wielki cel, w którym każdy może się odnaleźć. Jezus wciąż zaprasza do siebie każdego, aby człowiek, naśladując Go, mógł mieć lepszy świat, lepsze życie i ostatecznie wieczne królestwo.
Droga  życiowa. Biblia prowadzi  człowieka do chrześcijaństwa, które pomaga zrozumieć wartości tego życia. Słowo Boże jest naszym autorytetem. Wśród gwaru sprzecznych głosów tylko jeden głos jest wyraźnie słyszalny; jest to głos Boga przemawiającego przez Pismo Święte. Biblia przedstawia nam plan naszego zbawienia w całości.
Spełnienie oczekiwań. Materializm marginalizuje ludzi i czyni ich samotnymi; w przeciwieństwie do Chrystusa, ukazanego w Słowie Bożym, który wyszukuje osamotnionych — kobietę, która przyszła, aby zaczerpnąć wody, niewidomego, który robił, co mógł, aby uniknąć tłumu, znienawidzonego poborcę podatków, trędowatego, od którego odsunęło się społeczeństwo, człowieka pozostawionego samotnie przy sadzawce, a także odczuwającego swą winę Piotra. Jezus im wszystkim obiecuje: Jestem z wami.
Stabilizacja. Materializm i ludzkie filozofie prowadzą do dezintegracji. Biblia i chrześcijaństwo prowadzą człowieka do stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Miłość Boża jest silniejsza niż miłość rodziców. Bóg Pisma Świętego nie daje stuprocentowej gwarancji, że Jego dzieci nie napotkają żadnych problemów i trudności. Jaką więc On daje pewność? To, że gdy
pojawią się problemy i trudności, On będzie szedł obok nas i dodawał nam siły. On razem z nami czuje nasz ból. Żaden ból nie stanie na naszej drodze, zanim nie zostanie przepuszczony przez Jego miłość, łaskę i moc.
Życie bez obaw. Bóg Biblii jest potężny. Świat jest bardziej podobny do góry lodowej niż do statku. Góra lodowa odpada od lodowca gdzieś na Północy. Kierunek, w którym płynie, i jej przeznaczenie nikomu nie są znane. Statek zaś ma kapitana, mapy i całe wyposażenie do żeglowania. Bóg Pisma Świętego jest kapitanem, który mówi: Zaufaj Mi bez względu na to, jak silny będzie sztorm. Sprawdź, czy jest prawdą to, o czym mówi Biblia. Zaufaj Mi chociaż na próbę. Jestem zainteresowany szczegółami twojego życia. Zaufaj Mi w sprawach dotyczących wieczności. Chcę cię poprowadzić od tego, co najgorsze, do tego, co najlepsze.
Życie bez poczucia winy. Bóg uczynił kobietę i mężczyznę doskonałymi. Jednak Adam spowodował, że na naszej planecie zapanowały siły zła. Te siły doprowadziły człowieka za jego zgodą do wielkiej deprawacji. Naturalną skłonnością ludzi przy dokonywaniu wyborów jest raczej wybór zła niż dobra. Pismo Święte mówi, że chociaż wieczne prawo musi być zachowane, to jednak wieczna miłość znalazła sposób, by ratować grzeszników przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Nadzieja. Biblia obiecuje, że wspaniały nowy świat w którym nie będzie bólu i niesprawiedliwości, oczekuje na tych, którzy wejdą do nowego życia z tego świata pełnego trosk i niepewności. Jest to nadzieja na życie w takim świecie, w którym zło będzie unicestwione i zaistnieje przebaczenie oraz wzajemna akceptacja. W świecie pełnym konfliktów jest możliwe prowadzenie życia w nadnaturalnym pokoju. W świecie, gdzie ludzkie serca są rozdarte, można zachować ten rodzaj radości, której żadna ludzka moc nie będzie mogła tobie odebrać. Bóg otworzył drogę ku temu przez swojego Syna. Wszystko jest możliwe przez zaufanie Jemu i utrzymywanie z Nim więzi. Takie jest przesłanie Słowa Bożego.
Świat jest chory
Symptomy tej choroby są wszędzie widoczne wokół nas. Ale jest lekarstwo. Co powoduje tę chorobę? Brak celu, zagubienie, samotność. Symptomy choroby? Wojny, przemoc, zachłanność, egoizm, eskalacja przestępstw na tle seksualnym, pornografia, choroby spowodowane stresem, rozwody, alkoholizm itp.
Leczenie
Środki lecznicze można znaleźć w Biblii. Bóg nie tylko natchnął proroków, aby spisali Jego Słowo. On także używał Słowa, byśmy mogli Go poznać. Dzięki Pismu Świętemu i Bogu nasze horyzonty mogą być poszerzone. Nasze życie może być zmienione. Dlatego z powodu Biblii ludzie stawiani byli pod pręgierzem za jej czytanie, paleni za jej tłumaczenie i więzieni za jej objaśnianie. Jest ona chlebem, od którego zależy nasze życie. Ale jak zachować się wobec tych, którzy naśmiewają się z przesłania Słowa Bożego? Co im powiedzieć?
Czy Biblia sama potrafi się bronić?

źródło: “Obiecująca przyszłość” David Marshall, III rozdział

0