CENNE OBIETNICE
26-11-2014Krótkie Refleksje

„Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość’ (2 P 1,4).

Miliony ludzi na świecie świadczą o zmianach, jakie zaszły w ich życiu pod wpływem studiowania Biblii. Jej zasięg działania jest ogrom­ny. Przemawia do serc ludzi we wszystkich grupach etnicznych, kulturach i czasach.

Czytając ją, pijacy stają się trzeźwi, złodzieje — uczciwi, rozpustnicy — czyści, a narkomani wyzwalają się z uzależnienia. Gniew, rozgorycze­nie i chowane urazy ustępują miejsca przebaczeniu, miłosierdziu i tole­rancji. Egoistyczna chciwość zanika na rzecz niesamolubnej służby. Mał­żeństwa znajdujące się na granicy rozpadu znajdują nową motywację do bu­dowania więzi. Zerwane przyjaźnie zostają nawiązane na nowo. Zdruzgo­tane poczucie własnej wartości zostaje odbudowane. W Słowie Bożym sła­bi znajdują siłę, winni — przebaczenie, zniechęceni — radość, a zrozpa­czeni — nadzieję. Ten sam Duch Święty, który natchnął pisarzy Biblii, natchnął także tych, którzy ją czytają.

We wczesnych latach 60. XX wieku Tex Watson podróżował z połu­dniowej Kalifornii w poszukiwaniu czegoś, co nazywał „zupełną wolno­ścią”. Wraz z członkami „rodziny” Charlesa Mansona zatrzymał się na opuszczonym ranczu, zbudowanym dla potrzeb filmu. Tex okazał się ich ulubieńcem — zażywał mnóstwo narkotyków i bez wahania przyjął fi­lozofię życia lansowaną przez Mansona. Człowiek ten uczył swoich naśla­dowców, że muszą czuć się wolni, jak dzikie zwierzęta, które posługują się podstępem i zabijają, kiedy chcą.

Owocem tej filozofii były zajścia w Tate-La Bianca latem 1969 roku. Popełniony z zimną krwią, wyrachowany mord na siedmiu ofiarach zaszo­kował wszystkich. Tex został skazany za jedno z tych morderstw. Psychia­trzy uznali go za „niepoczytalnego, całkowicie niezdolnego do stawania

przed sądem”. Zamknięty w więzieniu miejskim w Los Angeles rzucał się na kraty i krzyczał.

Dzisiaj Tex Watson jest innym człowiekiem. Mieszka w więzieniu o obniżonym rygorze w San Luis Obispo (Kalifornia), prowadzi wykłady biblijne i udziela współwięźniom konsultacji w sprawach religii. Watson stoi na czele organizacji pod nazwą Abounding Love Ministries (Służba Obfitej Miłości). Jego nawrócenie nie było powierzchowne i nie miało na ce­lu poprawy więziennego bytu. Tex od 15 lat jest wzorowym więźniem. Duch Święty, działający za pośrednictwem Pisma Świętego, przekształcił jego życie. Kiedy Watson studiował Słowo Boże, rozmyślał o nim i stoso­wał je w swoim życiu, doznał zupełnej przemiany.

Skoro Bóg uczynił to dla niego, może coś podobnego uczynić także dla nas. Kiedy cenne obietnice Słowa Bożego staną się naprawdę cenne dla nas, wówczas /.mienią iia^.dn.głębi-Odkryj i ty tę moc zmieniającą życie.

Mark Finley

0