Czytaj najnowszą lekcję biblijnąlogowyd3

W tym kwartale studiować będziemy dzieło Ducha Świętego i przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Duch Święty, będąc Bogiem, zna Boga jak nikt inny nie może, a zatem może także objawić nam Boga w sposób całkowicie wiarygodny i pewny.
 To Duch Święty natchnął autorów ksiąg biblijnych, a dzisiaj to On kieruje nami, gdy studiujemy to, co oni przekazali nam w natchnieniu. To Duch Święty daje nam pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie (zob. Rz 8,16) i to On daje dowody Bożego działania w nas (zob. 1 J 3,24). To Duch Święty oczyszcza nas z grzechu i uświęca: „Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6,11).
Duch Święty przez całe nasze życie sprawia w nas wzrastanie w świętości i rodzi w nas owoc Ducha Świętego: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5,22-23). „Duch został udzielony jako środek odnowy; bez Niego ofiara Chrystusa nie przyniosłaby żadnej korzyści. Moc zła nasila się poprzez wieki, a posłuszeństwo ludzi w stosunku do zniewolenia szatańskiego stało się zdumiewające.
Grzechowi można się oprzeć i odnieść nad nim zwycięstwo jedynie dzięki potężnemu działaniu Trzeciej Osoby Bóstwa, która przybyła na ziemię nie z inną siłą, ale w pełni boskiej mocy. To Duch Święty czyni skutecznym to, co zostało dokonane przez słowo Odkupiciela”. Ze względu na doniosłą rolę Ducha Świętego w życiu wierzących lekcje tego kwartału mają nam pomóc lepiej zrozumieć niezmierzony dar, jakim jest obecność i dzieło Ducha Świętego.